กรอ. เปิดใช้งานระบบขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ผ่านช่องทางออนไลน์

          นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ลดขั้นตอนและปรับวิธีการยื่นขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งการขอรับรองใหม่ (อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 – 5) และการขอต่ออายุการรับรองในระดับเดิม (อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 – 5) โดยสถานประกอบการสามารถดำเนินการยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

          นายวันชัยฯ กล่าวต่อว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สอดคล้องกับ BCG โมเดล เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากลภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับชุมชน ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายการขับเคลื่อน Green Economy ของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้บรรลุเป้าหมายอุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 100% ภายในปี 2568 ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

          นายวันชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนสถานประกอบการยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป