ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. มีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในออนไลน์ภาครัฐ รวมถึงการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ด้วยภารกิจดังที่กล่าวมา สพธอ. จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในมิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ที่จะสามารถนำข้อมูลจากผลการสำรวจฯ ไปใช้ในการวางแผน หรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ของ สพธอ.
รวมถึง รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2565
ที่จะเผยแพร่หลังจากที่ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจฯ เสร็จสิ้น