ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
(กกอ.)

 • การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1)
 • การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
 • หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
 • การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา
 • การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย
 • การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
 • การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (นำเข้าของเสียเคมีวัตถุ)
 • การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
 • การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
 • การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)
 • การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)ฯ ตามแบบ วอ.อก.6
 •