เขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 การพัฒนาพื้นที่
ดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาและประกาศกำหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรมจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน
  คู่มือการกำกับดูแล
  ข้อมูลเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตาม ม.30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 26      เขตประกอบการอุตสาหกรรม
  หลักเกณฑ์ คำขอสนับสนุนเขตประกอบการ
เขตชุมชนอุตสาหกรรม ที่โดยภาคเอกชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม การพัฒนา พื้นที่
ดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาและกำหนดพื้นที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือ การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้มีการพิจารณาพื้นที่โดยรวม และประเภทอุตสาหกรรม ที่จะประกอบกิจการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว


  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายชุมชนอุตสาหกรรม
  รายชื่อชุมชนอุตสาหกรรม

แผนที่แสดงที่ตั้งเขตประกอบการ/ชุมชนอุตสาหกรรม