จัดทำตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำขอ […]

ทบทวนแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ทบทวนแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ เพื่อใช้ประกอบก […]

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ในการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ใน […]

จัดทำรายละเอียด/เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการฯ (สส. และ สว.)

จัดทำรายละเอียด/เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประ […]