โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าและสารเคมีในโรงงาน” โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom

หน้าหลัก

 

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

3. ลงทะเบียน