โครงการสัมมนาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับการทำงานยุค Industry 4.0
รุ่นที่ 2
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้อง The Mulberry A ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หน้าหลัก

 

1. กำหนดการ

2. ลงทะเบียน

3. รายชื่อผู้ลงทะเบียน