โครงการสัมมนาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับการทำงานยุค Industry 4.0
รุ่นที่ 1
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้อง The Mulberry A ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หน้าหลัก









ข้อความจากระบบ !!


ขออภัย ขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมอบรม ครบจำนวนแล้ว