โครงการฝึกอบรม เรื่อง ภาวะผู้ตามในยุค 4.0 หลักสูตร
“การเป็นผู้ตามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ โรงแรม เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์

หน้าหลัก

ข้อความจากระบบ !!


ขออภัย ขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ครบจำนวนแล้ว