โครงการฝึกอบรมบ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
และการจัดทำแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน"
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก


 

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

3. แผนที่

4. ประกาศรายชื่อ