โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และการจดจำด้วยการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
รุ่นที่ 2
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 204 กรอ.

หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
นายอดิศักดิ์ มณีท่าโพธิ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กทส. 0819063928
นางสาวจุฑาภรณ์ ผลิตัน วิศวกรปฏิบัติการ กทพ. 4184
นายธิเบศ ยิ้มแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กย. 4244
นางสาวเกตุวดี พฤกษ์พัฒนพงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กร.2 4081
นางสาวธิดาทิพย์ จินากูล วิศวกรชำนาญการ กร.2 4081
นายวรากร หลวงโย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กวอ. 022024089
นายวิเชียร รัตนโชติ นิติกรชำนาญการ กม. 3993
นางนภาพรรณ นาคสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ กปภ. 02202 4220
นายณรงค์ ไชยรัตน์ติเวช วิศวกรปฏิบัติการ กมร. 4150
นายวิษณุ อิสระธานันท์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กทพ. 4184
นายชัยวัฒน์ มามี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตส. 4046
นางสาวจีรวันท์ โกมลดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กทส. 4171
นางดวงฤทัย พงศ์สันติสุข เจ้าำนักงานธุรการชำนาญงาน กวภ. 4001
นางสาวอังศุนิตย์ ปุณณานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กวภ. 4001
นางสุนทรี สามบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศส. 4045
นางสาวกรวรรณ นนธ์พละ นิติกรปฏิบัติการ ศบพ. 022024246
นางสาวปิยะมาศ คดโมก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศส. 4045
นางสาวสิริกัญญา อัปโมกข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศส. 4138
นายชวนะ วสุธาลัยนันท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กปภ. 4215
นางสาวณัฐธิดา ศรีเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศบพ. 4012
นายธนกร จิตนาวงศ์ วิศวกรปฏิบัติการ กทพ. 0824259461
นายนาย ณรงค์กร โอมี วิศวกรปฏิบัติการ กทพ. 0823497894