โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และการจดจำด้วยการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
รุ่นที่ 2
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 204 กรอ.

หน้าหลัก

ข้อความจากระบบ !!


ขออภัย ขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมอบรม ครบจำนวนแล้ว