โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และการจดจำด้วยการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
รุ่นที่ 1
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 204 กรอ.

หน้าหลัก

 

1. กำหนดการ

2. ลงทะเบียน

3. รายชื่อผู้ลงทะเบียน