ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
(สจก.)

 • การจดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
 • การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
 • การขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
 • การไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
 • การประเมินราคาเครื่องจักร
 • การจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
 • การขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของเครื่องจักร
 • การขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
 • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
 • การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • การจดทะเบียนโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร
 •