ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
(กวอ.)

 • การขออนุญาตนำเข้า ส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ(N)
 • การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ (N)
 • การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ(N)
 • การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ(N)
 • การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ. อก. 6
     (การแจ้งข้อเท็จจริง)(N)

 • การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ(N)
 • การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ(N)
 • การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
     ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ(N)

 • การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ(N)
 • การนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)(N)
 • การให้ความเห็นชอบนําคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร(N)
 •