| หน้าแรก  | KM-Radio
KM-DIW   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Counters

เริ่มนับ 1 ต.ค. พ.ศ. 2552สถานภาพ
เพศ
ชาย หญิง  
 
อายุ
21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี
หน่วยงาน สรข.1 สรข.2 สรข.3 สรข.4
  สรข.5 สกอ. สปภ. สวอ. อื่นๆ
ความพึงพอใจในการใช้บริการบน KM Website
1. ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม KM Website หรือไม่
  เคย (ข้ามไปตอบ ข้อ 3) ไม่เคย  
2. หากไม่เคยเข้าเยี่ยมชม KM Website ท่านมีความคิดที่จะเข้าเยี่ยมชม Website หรือไม่
  คิดว่าจะเข้าเยี่ยมชม ไม่อยากเข้าเยี่ยมชม
3. จำนวนครั้งที่ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม KM Website ประมาณกี่ครั้ง
  1-5 ครั้ง > 10 ครั้ง > 20 ครั้ง >50 ครั้ง
4. ข้อมูลที่เผยแพร่ใน KM Website ตรงตามความต้องการของท่านหรือไม่
  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5. ท่านสามารถนำข้อมูลที่เผยแพร่ใน KM Website ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
6. ข้อมูลใน KM Website น่าสนใจหรือไม่
  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
7. ท่านได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลใน KM Website หรือไม่
  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
8. ท่านอยากให้เพิ่มเติมข้อมูลใดที่เผยแพร่ใน KM Website
  ความปลอดภัย วัตถุอันตราย  
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม อื่นๆ โปรดระบุ
9. โดยสรุปภาพรวมท่านมีความพึงพอใจการให้บริการใน KM Website ในระดับ
  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด


เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม ส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ...ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ใน กรอ.

รายงานสรุปผลการตอบแบบสำรวจ