“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคี ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ครั้งที่ 1/2564
          วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคี ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคี การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference)  จำนวน 3 คณะ ได้แก่ ด้านพิธีการ ด้านสารัตถะ ด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแผนการดำเนินงาน (Timeline) ภาพรวมของการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม