ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563**** ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบการอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3-1/2563
    วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบการอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3-1/2563 โดยมีนายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการอนุญาตโรงงาน 1 นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
     ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้
  1. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
  2. ปัญหาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
  3. ปัญหาจากหลักเกณฑ์การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) กรณีการที่ทำปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
  4. ขอยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำกระดาษ กระดาษแข็ง บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ และเศษกระดาษที่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงาน 
  5. ความคืบหน้าระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการ (Declaration)