ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม


ข้อมูลการประกาศมาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ( ด้วยเทคโนโลยี RSS ) | http://www.gprocurement.go.th
ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา
   1) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    1) สอบราคา
   2) ประกาศราคากลาง    2) e-market
   3) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา    3) e-bidding
   4) ประกาศเชิญชวน    4) คัดเลือก
   5) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    5) เฉพาะเจาะจง
   6) ยกเลิกประกาศเชิญชวน    6) จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   7) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผูู้ที่ได้รับการคัดเลือก    7) จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
   8) เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน    8) จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   9) เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    9) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   10) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
   11) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   12) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ

   ระบบนี้รองรับการใช้งานจากบราวเซอร์ เท่านั้น

 


   ติดต่อฝ่ายพัสดุที่เบอร์ โทร. 0-2202-3979-82

กลับสู่เว็บไซต์กรม

url and counting visits
<> เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562