ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2563


     รายละเอียดของโครงการฯ
		http://induswaste.com
     สมัครเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ภายในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563)
       https://drive.google.com/file/d/1qfE7j1bCZa4Itwyk-a1epI2Hq7Kfd1ak/view
		
     สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563)
	    https://forms.gle/9qZj1kRZ9JGP8V2F9 จองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
     	 https://drive.google.com/file/d/1dh6pq6Zu8LnOHE--8H_ycf4rQJ593i9Z/view

สแกน QR Code ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ