งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมไทย...ก้าวไกลสู่ BCG” ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563


     หนังสือเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าร่วมงาน
     กำหนดการสัมมนา