รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง
(ขยายการรับสมัครไปจนถึง 1 มิถุนายน 2563)

     1) เจ้าหน้าที่เทคนิคสำหรับตรวจติดตามการฝึกอบรมด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
         (Technical Officer (I) for Monitoring Service Technical Training)
      2) เจ้าหน้าที่เทคนิคและจัดซื้อสำหรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการใช้สารทดแทนในภาคอุตสาหกรรมโฟมและเครื่องปรับอากาศ
         (Technical and Procurement Officer (II) for Foam and Commercial Conversion)
      3) เจ้าหน้าที่จัดการด้านการเงิน (Financial Management Officer)
      4) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Outreach Officer)
Advertisement in Website and Facebook(English)