ขอเชิญชวนผู้แทนไทยสมัครเข้าร่วมทำหน้าที่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเข้าถึง
และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ขององค์การห้ามอาวุธเคมี
(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW)

      1)คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเข้าถึง (Advisory Board on Education and Outreach: ABEO)คลิ๊กรายละเอียด
     หน้าที่ให้คำแนะนำด้านการศึกษาและการเข้าถึง (Education and Outreach) แก่ ผู้อำนวยการใหญ่ OPCW และรัฐภาคี เพื่อสนับสนุนการ
               ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
     คุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ด้านงานวิชาการและประสบการณ์ระหว่างประเทศ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ
               ABEO ภายใต้แนวคิดหลัก คือ การเรียนรู้เชิงรุก (active learning approaches) และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
               (technology-enabled learning)
     วาระดำรงตำแหน่ง ปี ค.ศ. 2022-2024 (3 ปี และทำหน้าที่ไม่เกิน 2 วาระ)
     ระยะเวลารับสมัคร ภายใน 31 พฤษภาคม 2564
     วิธีการสมัคร ผู้สนใจสมัครกรอกใบสมัคร พร้อมแนบประวัติของผู้สมัครและหนังสือแสดงความจำนง (written statement) ส่งให้ กรมโรงงาน
               อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี
               กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โทร 0 2202 4234 หรือ 0 2202 4204      2) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Board: SAB)คลิ๊กรายละเอียด
     หน้าที่ ประเมินและรายงานต่อผู้อำนวยการใหญ่ OPCW เกี่ยวกับพัฒนาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาห้ามอาวุธ
               เคมี และให้คำแนะนำเชิงเทคนิคต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ
     คุณสมบัติ เป็นผู้แทนที่ทำงานในสถาบัน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ หรือองค์การด้านทหารและการป้องกัน โดยผู้ที่มีความรู้
               เกี่ยวกับพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ จะได้รับการพิจาณา
               เป็นพิเศษ
     วาระดำรงตำแหน่ง ปี ค.ศ. 2022-2024 (3 ปี และทำหน้าที่ไม่เกิน 2 วาระ)
     ระยะเวลารับสมัคร ภายใน 30 สิงหาคม 2564
     วิธีการสมัคร ผู้สนใจสมัครกรอกใบสมัคร พร้อมแนบประวัติของผู้สมัครและหนังสือแสดงความจำนง (written statement) ส่งให้
               กรมโรงงานอตสาหกรรม ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้าม
               อาวุธเคมี กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โทร 0 2202 4234 หรือ 0 2202 4204