รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง


                     จ้างเหมาบริการด้านการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลอนุญาตโรงงาน (จำนวน 1 ตำแหน่ง)


                     จ้างเหมาบริการด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และคัดแยกรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA(จำนวน 1 ตำแหน่ง)

  จ้างเหมาบริการด้านการเบิก การยืม และการคืนเอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตโรงงาน (จำนวน 1 ตำแหน่ง)