แบบสำรวจข้อมูลโรงงานเพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ
ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544


หนังสือเชิญผู้ประกอบการ

แบบสำรวจข้อมูลโรงงาน CEMs

แบบสำรวจข้อมูลโรงงาน CEMs (.doc)


แบบสำรวจข้อมูลโรงงาน