การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
          
 •   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (A)
 •           
 •   ITA021(0.1 ตามประกาศเลขที่ 70 2563)
 •           
 •   ITA021(0.2 ตามประกาศเลขที่ 71 2563)
 •           
 •   ITA021(0.3 ปรับปรุงรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ฯ 2563)
 •           
 •   ITA021(0.4 ตามประกาศเลขที่ 60 2563)
 •           
 •   ITA021 0.5 ตามประกาศเลขที่ 61 2563)
 •           
 •   ITA021 0.6 ตามประกาศเลขที่ 26 2563)
 •           
 •   ITA021(0.7 ตามประกาศเลขที่ 32 2563)
 •           
 •   ITA021(0.8 ตามประกาศเลขที่ 19 2563)
 •           
 •   ITA021(0.9 ตามประกาศเลขที่ 27 2563)
 •           
 •   ITA021 0.10 ตามประกาศเลขที่ 30 2563)
 •           
 •   ITA021(0.11 ตามประกาศเลขที่ 28 2563)
 •           
 •   ITA021(0.12 ตามประกาศเลขที่ 29 2563)
 •           
 •   ITA021(0.13 ตามประกาศเลขที่ 22 2563)
 •           
 •   ITA021 0.14 ตามประกาศเลขที่ 21 2563)
 •           
 •   ITA021(0.15 ตามประกาศเลขที่ 18 2563)
 •           
 •   ITA021(0.16 ตามประกาศเลขที่ 19 2563)
 •           
 •   ITA021(0.17 ตามประกาศเลขที่ 20 2563)
 •           
 •   ITA021(0.18 ตามประกาศเลขที่ 23 2563)
 •           
 •   ITA021(0.19 ตามประกาศเลขที่ 15 2563)
 •