ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
(สจก.)

การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
การจดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
การไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
การประเมินราคาเครื่องจักร
การจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
การขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของเครื่องจักร
การขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
การจดทะเบียนโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร