การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  กกอ.
          
 •   คู่มือผู้ก่อกำเนิด
 •           
 •   คู่มือผู้รับดำเนินการ
 •           
 •   คู่มือผู้ขนส่ง
 •           
 •   คู่มือนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ

 •   กร.1-2
            
 •    คู่มืองานการพิจารณาอนุญาตโรงงาน

 •   กวอ.
            
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
 •           
 •   คู่มือการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
 •           
 •    คู่มือการอนุญาตนำเข้า/ ส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
 •           
 •   คู่มือการอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
 •           
 •   คู่มือการอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
 •           
 •   คู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. 6
 •           
 •   คู่มือการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ
 •           
 •   คู่มือการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 •           
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
 •           
 •   คู่มือการให้ความเห็นชอบนําคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร
 •           
 •   คู่มือการนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)
 •           
 •   คู่มือการพิจารณาอนุญาตนําเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
 •           
 •   คู่มือการพิจารณารับแจ้งการนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม
 •           
 •   คู่มือการพิจารณาการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2562

 •   สจก.
            
 •   คู่มือการให้คำแนะนำการเตรียมข้อมูลรายละเอียดเครื่องจักรที่เป็นสาระสำคัญสำหรับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 •           
 •   คู่มือการเขียนแผนผังวางเครื่องจักรของ สจก. กรอ. ด้วย Form Template Program

 •   กทส.
            
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)
 •           
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (ที่ปรึกษา)
 •           
 •   คู่มือการแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

 •   กปภ.
            
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
 •           
 •   คู่มือการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
 •           
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ วิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
         และวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
 •           
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน
 •           
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
 •           
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน
 •           
 •   คู่มือการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
 •           
 •   คู่มือการขอความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ


 •   สล.
            
 •   คู่มือการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
 •           
 •   คู่มือการขอเบิกเงินจากคลัง
 •           
 •   คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่าย
 •           
 •   คู่มือการจัดทำบัญชี
 •           
 •   คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •           
 •   คู่มือสารบรรณ
 •           
 •   คู่มือแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 •           
 •   คู่มือการบริหารพัสดุ
 •           
 •   คู่มือการใช้รถยนต์
 •           
 •   คู่มือการบริหารจัดการศูนย์บริการสารพันทันใจ
 •           
 •   คู่มือเรื่องราวร้องทุกข์
 •           
 •   คู่มือการปฏิบัติงานอาคารและทรัพย์สิน
 •