ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
(กวอ.)

 • การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
 • การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา
 • การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย
 • การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
 • การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
 • การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
 • การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)
 • การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.6 (ของเสียเคมีวัตถุ      และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
       รับผิดชอบ -Rev01

 • การขออนุญาตนำเข้า ส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
 • การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
 • การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
 • การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
 • การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ.อก. 6 (การแจ้ง
       ข้อเท็จจริง)

 • การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
 • การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ-Rev01
 • การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
       ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ -Rev01

 • การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
 • การนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)
 • การให้ความเห็นชอบนําคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร
 •