ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
(กร.1-2 )

 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน-ขยายโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร (รง.4)
 • แจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 • การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
 • การแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงงาน หรือชื่อผู้รับใบอนุญาต
 • การขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน
 • การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยาย
       โรงงานหรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน

 • การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย
 • การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
 • การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
 • การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการ
       โรงงานเป็นการชั่วคราว

 • การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
 • การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
 • การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ยกเลิกคู่มือ
 •  
  (กปภ.)

 • การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ
       ความร้อน

 • การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
       นำความร้อน

 • การให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน
       5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง

 • การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือ
       หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 • การขอความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ
 • การขึ้นทะเบียนต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรคนงานควบคุม
       ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน

 • การขึ้นทะเบียนต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ
       ประจำโรงงาน
 •  
   
  (กทส.)

 • การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
 • การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัด
       มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)

 • การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
       อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)
 •  
   
  (กวภ.)

 • การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ของห้อง
       ปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 •