ข่าวประกาศ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจดจำด้วยการสร้างแผนที่ความคิด
(Mind Map)

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
  • ด้วยคณะทำงาน รวอ. ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงาน อก. จัดทำ
    คิวอาร์โค้ด (QR Code)ในกรณีการเสนอเรื่องที่มีเอกสารแนบ โดยขอให้ติดตั้ง QR Code ไว้บริเวณด้านล่างขวาของเอกสาร