ข่าวประกาศ

ด้วยคณะทำงาน รวอ. ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงาน อก. จัดทำ
คิวอาร์โค้ด (QR Code)ในกรณีการเสนอเรื่องที่มีเอกสารแนบ โดยขอให้ติดตั้ง QR Code ไว้บริเวณด้านล่างขวาของเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศนโยบายการจัดการด้านพลังงาน น้ำ และกระดาษ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม