ข่าวประกาศ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กรอ. หลักสูตรบทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Leadership)
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2563
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2563
  • ด้วยคณะทำงาน รวอ. ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงาน อก. จัดทำ
    คิวอาร์โค้ด (QR Code)ในกรณีการเสนอเรื่องที่มีเอกสารแนบ โดยขอให้ติดตั้ง QR Code ไว้บริเวณด้านล่างขวาของเอกสาร

    คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
    ประกาศนโยบายการจัดการด้านพลังงาน น้ำ และกระดาษ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม