กลับหน้าหลัก
  1. แบบรายงานคำขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
         ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
  2. คำอธิบายแบบรายงานคำขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ
         คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
  3. แบบรายงานคำขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ
         คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
  4. คำอธิบายแบบรายงานคำขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ
         คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
  5. ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ