กลับหน้าหลัก
ระบบเงินรายได้(ใบเสร็จรับเงิน)
ระบบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบรายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยฯ
ระบบรายงานผลการพิจารณาอนุญาตประกอบและขยายโรงงาน (รง.4) ศบจ.
ระบบลาออนไลน์ (เฉพาะ กรอ.)
ระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย
รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องแจ้ง วอ./อก.7 ประจำปี พ.ศ. 2562
ระบบตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน (สแกนลายน้ิวมือ)
ประเมินกากอุตสาหกรรมของโรงงานในแต่ละจังหวัด
ระบบติดตามการยื่นเรื่องอนุญาตกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ระบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
ระบบลงผลงานสำหรับผู้ปฏฺิบัติงานในศูนย์บริการสารพันทันใจ
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบข้อมูลการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนฯ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <<แนวปฏิบัติการใช้ระบบ>> <<ข้อตกลง>>
ระบบหนังสือเวียนทราบ
ระบบวัดผลความพึงพอใจ ศูนย์บริการสารพันทันใจ
ระบบติดตามการใช้รถยนต์เช่าและรถยนต์ของ กรอ.
ระบบแจ้งปัญหาการใช้ระบบงาน FAC,MAC,HAZ
ระบบรับแจ้งการซ่อมและเบิกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภ้ย
ระบบบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนโรงงาน (Factory File System)