ระบบเงินรายได้(ใบเสร็จรับเงิน)
ระบบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบรายงานผลการพิจารณาอนุญาตประกอบและขยายโรงงาน (รง.4)
ระบบลาออนไลน์ (เฉพาะ กรอ.)
ระบบติดตามการยื่นเรื่องอนุญาตกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ระบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
ระบบลงผลงานสำหรับผู้ปฏฺิบัติงานในศูนย์บริการสารพันทันใจ
ประเมินกากอุตสาหกรรมของโรงงานในแต่ละจังหวัด
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบข้อมูลการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนฯ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <<แนวปฏิบัติการใช้ระบบ>> <<ข้อตกลง>>
ระบบหนังสือเวียนทราบ
ระบบวัดผลความพึงพอใจ ศูนย์บริการสารพันทันใจ
ระบบติดตามการใช้รถยนต์เช่าและรถยนต์ของ กรอ.
ระบบแจ้งปัญหาการใช้ระบบงาน FAC,MAC,HAZ
ระบบรับแจ้งการซ่อมและเบิกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์