ระบบแผน/ผลการตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการ (เริ่มปีงบประมาณ 2560)
ระบบติดตามการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ระบบติดตามการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ
ระบบฐานข้อมูลโรงงาน EIA (นอกนิคมฯ)
ระบบสำรวจสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบข้อมูลโรงงานที่มีมลพิษทางน้ำ
ข้อมูลระบบตรวจมลพิษระยะไกล (OPMS) ระบบเดิม
ข้อมูลระบบตรวจมลพิษระยะไกล (OPMS) ระบบใหม่ <<คู่มือการใช้ระบบ>>
ระบบการจัดระดับโรงงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงานชั้นดี
ระบบข้อมูลสถานประกอบการวัตถุอันตราย (GPS)
ระบบตรวจสอบโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัด
ระบบข้อมูลเอกลักษณ์กากอุตสาหกรรม(Waste Fingerprint)
การจัดระดับโรงงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน ปี 2557
โปรแกรมระบบการประมวลผลข้อมูลการตรวจปล่อยสินค้า (วอ./อก.7 ตรวจปล่อย)