ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กรอ. ปีงบประมาณ 2563
ระบบรายงานการร้องเรียนโรงงาน
ระบบการอนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก
ระบบการตรวจติดตามการนำเข้า (E-waste & Used-E)
ระบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี
ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
ระบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน (ใหม่)
ตรวจสอบการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)
ฐานข้อมูลติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง
ระบบติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการเตือนภัย (แสดงผล)
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลโรงงานกับทะเบียนเครื่องจักร
ระบบข้อมูลเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศตาม ม.30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
ระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระบบติดตามผลการดำเนินคดี