กลับหน้าหลัก
การอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
ระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล
ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับ อปท. - กทม. - เทศบาล)
ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับ กรอ.)
ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับ สอจ.)
ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับ สอจ.2)
ระบบวัตถุอันตราย (HAZ2009) ของ กวอ.
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6 ของ กวอ.
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการตอบข้อหารือเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์
การขึ้นทะเบียน บุคคลากรเฉพาะ สถานประกอบการวัตถุอันตราย
ระบบสอบบุคลากรเฉพาะ
ระบบติดตามเรื่องรับของ กวอ.
ระบบขนส่งวัตถุอันตราย (ใหม่)
ระบบวัตถุอันตราย (HAZ2009) ของ กกอ.
ระบบนำผ่านวัตถุอันตราย (กกอ.)
ระบบใบอนุญาตครอบครองน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (สำหรับ สอจ.)
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6 ของ กกอ.
ระบบจดทะเบียนเครื่องจักรออนไลน์
ระบบทะเบียนเครื่องจักร (Mac ใหม่)
ระบบสืบค้นทะเบียนเครื่องจักร
ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยและหม้อไอน้ำฯ
ระบบทะเบียนก๊าซอุตสาหกรรม
ระบบขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดรถถาวร
ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ