gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ขอเชิญลงทะเบียนประชุมหารือเพื่อแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานและการจัดทำแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน" วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการชำระเงิน
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและข้อควรระวังอุบัติเหตุในโรงงานที่ใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในช่วงหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย