gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)

คู่มือรหัสกากอุตสาหกรรม

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้

คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการโรงงาน ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาห-กรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การบริหารเวลาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งศูนย์บริการสารพันทันใจ ของดให้บริการในวันเสาร์ จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
แจ้งการชำระค่าธรรมเนียม “ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย" ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมได้จาก ระบบติดตามเรื่อง และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการชำระค่าธรรมเนียม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง (ขยายการรับสมัครไปจนถึง 30 เมษายน 2563)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาเห็นชอบให้มีการนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นการชั่วคราวในช่วงภัยแล้งในปี 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
มาตรการการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน "เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5"
"คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019" สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ประชาสัมพันธ์งาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง และแบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย
เอกสารเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ.....)
ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมและทดสอบ หลักสูตรบุคลาการเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานระดับทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Oil & Gas Roadshow 2020 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง