gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

คู่มือรหัสกากอุตสาหกรรม
ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เบอร์ติดต่อสำหรับผู้ประกอบการ
วีดีโอประชาสัมพันธ์องค์กร
buttonเธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
pin ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code) ในภาคอุตสาหกรรม วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น ผ่านระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เนƒเธซเธกเนˆ
pin ประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชุนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี พ.ศ. 2563เนƒเธซเธกเนˆ
pin ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (รุ่นที่ 11)เนƒเธซเธกเนˆ
pin ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป (รุ่นที่ 29)เนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต และควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการ และปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลดฝุ่นละอองจากการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มเนƒเธซเธกเนˆ