gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 คู่มือรหัสกากอุตสาหกรรม
ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการ “โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” ปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง“การชี้แจงพระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรองต่างๆ ปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญร่วมกรอกแบบสอบถามเพื่อใช้สำหรับการพัฒนา Application ที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้า ผลิต ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง
ประกาศรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วม โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก และลุ่มน้ำสะแกกรัง)
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
ขอเชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกทดสอบกลิ่นเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง) กฎกระทรวง ว่าด้วยการรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้คำรับรองรายงาน ผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุด การให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
ประกาศเลื่อนการจัดงาน LED Expo Thailand 2020 จากเดิมจัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 7 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง และแบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย