gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

คู่มือรหัสกากอุตสาหกรรม
ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เบอร์ติดต่อสำหรับผู้ประกอบการ
วีดีโอประชาสัมพันธ์องค์กร
buttonเธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
pin ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบกิจการโรงงานตอบแบบสำรวจข้อมูลโรงงานเพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544เนƒเธซเธกเนˆ
pin แจ้ง!!!ขอปิดให้บริการศูนย์บริการสารพันทันใจในทุกวันเสาร์ของเดือนมกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นเนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต และควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการ และปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลดฝุ่นละอองจากการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มเนƒเธซเธกเนˆ
pin ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงเทศกาลเนƒเธซเธกเนˆ
pin แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัยเนƒเธซเธกเนˆ