การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) ปี 2552
TSIC2009 ซึ่งเทียบได้กับ ISIC Rev.4 แบ่งเป็นหมวด ดังต่อไปนี้

  หมวดใหญ่ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
01 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
02 การป่าไม้และการทำไม้
03 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  หมวดใหญ่ B การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
05 การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์
06 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
07 การทำเหมืองสินแร่โลหะ
08 การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
09 กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่
  หมวดใหญ่ C การผลิต
10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
11 การผลิตเครื่องดื่ม
12 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
13 การผลิตสิ่งทอ
14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
15 การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ
17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
18 การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล
19 การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
21 การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
23 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ
24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)
26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
30 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
32 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
33 การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
  หมวดใหญ่ D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ
35 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ
  หมวดใหญ่ E การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
36 การเก็บกักน้ำ การจัดหาน้ำ และการจ่ายน้ำ
37 การจัดการน้ำเสีย
38 การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัดและการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
39 กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
  หมวดใหญ่ F การก่อสร้าง
41 การก่อสร้างอาคาร
42 งานวิศวกรรมโยธา
43 งานก่อสร้างเฉพาะทาง
  หมวดใหญ่ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
45 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
  หมวดใหญ่ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
49 การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง
50 การขนส่งทางน้ำ
51 การขนส่งทางอากาศ
52 กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง
53 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์
  หมวดใหญ่ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
55 ที่พักแรม
56 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  หมวดใหญ่ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
58 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่
59 การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
60 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง
61 การโทรคมนาคม
62 การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
63 การบริการสารสนเทศ
  หมวดใหญ่ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
64 กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)
65 การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)
66 กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย
  หมวดใหญ่ L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
  หมวดใหญ่ M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
69 กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี
70 กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
71 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
72 การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
73 การโฆษณาและการวิจัยตลาด
74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
75 การบริการรักษาสัตว์
  หมวดใหญ่ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
77 กิจกรรมการให้เช่า
78 กิจกรรมการจ้างงาน
79 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
80 การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
81 กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์
82 การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ
  หมวดใหญ่ O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
84 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
  หมวดใหญ่ P การศึกษา
85 การศึกษา
  หมวดใหญ่ Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
86 กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์
87 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก
88 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก
  หมวดใหญ่ R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
90 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
91 กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
92 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
93 กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ
  หมวดใหญ่ S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
94 กิจกรรมองค์การสมาชิก
95 การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
96 กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
  หมวดใหญ่ T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
97 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
98 กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
  หมวดใหญ่ U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
99 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก