กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้าง
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          -  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564
          -  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563-2565
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A
          -  Webboard
  O9 Social Network
          -  Facebook
          -  DIW's Twitter
 แผนดำเนินงาน
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี
          -  แผนดำเนินงานประจำปี 2563
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          -  รายงานผลตามแผน รอบ 6 เดือน (ปี2563)
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          -  รายงานผลตามแผน รอบ 12 เดือน (ปี2562)
          -  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ปี2562)
 การปฎิบัติงาน
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          -  คู่มือประชาชน
          -  ขั้นตอนการดำเนินการของกรม
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service
          -  ระบบ นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์บริการสารพันทันใจ
          -  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
          -  ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียม
          -  ระบบยื่นคำขอ รง. 4 แบบดิจิทัล
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
          -  ประกาศเชิญชวน
          -  ประกาศผู้ชนะ
          -  ประกาศราคากลาง และ Tor
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          -  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565
          -  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ
              พ.ศ. 2563 -2565(แผน 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
              พ.ศ. 2563
          -  แผนพัฒนาบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  ประกาศรับสมัครผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16
          -  ผลดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
          -  ประกาศคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
             ระดับชำนาญการพิเศษในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          -  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
             ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
               ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ
               ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
               ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
               ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
          -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง
             นักวิทยาศาสตร์
          -  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
             แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์
             ตำแหน่งประเภอวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุ
             และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)
          -  ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ
             ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วน
             ราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - Based) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          -  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
          -  สรุปรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          -  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา
                 คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
                 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
                 และระดับชำนาญการพิเศษ
              การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
                 ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
                 ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ
                 ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
                 ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
                 ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
                 ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                 ชำนาญการพิเศษ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
                 ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
                  พิเศษ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          -  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
              คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :
                 การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
                 เป็นพนักงานราชการทั่วไป
          -  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
                 การฝึกอบรม
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
                 สามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
                 พ.ศ. 2563
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับ
                 ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
                 ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          -  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่น
                 ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
                 ที่ต้องปรับปรุง (ผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60)
              หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
              รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
              รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
              รายงานผลตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี
                 งบประมาณ พ.ศ. 2562
              รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี
                 งบประมาณ พ.ศ. 2562
              รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                 ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
              รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ
                 พ.ศ. 2562
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29 แนวปฎิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังคงวามคิดเห็น
          -  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ
          -  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          -  สรุปผลการจัดฝึกอบรมเฃิงปฏิบัติการการตรวจประเมินเมื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
             ในระดับต่าง ๆ สำหรับภาคประชาชนในพื้นที่นำร่องการพัฒนาเมื่องอุตสาหกรรม
             เชิงเวศ จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ
          -  ข่าวประชาสัมพันธ์ การมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านกิจกรรมการบรรยายและ
             ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ
             สำหรับภาคประชาชนในพื้นที่นำร่องการพัฒนาเมื่องอุตสาหกรรมเชิงเวศจังหวัด
             ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ
          -  ข่าวประสัมพันธ์การประชุมปรึกษาหารือในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชน
             ในการตรวจสอบกลิ่น
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          -  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต
          -  สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
          -  ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส
          -  สรุปรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          -  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต
             ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
          -  รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต
             ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือ
             ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
          -  สื่อเผยแพร่ "คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
          -  สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "แก้ทุจริตต้องคิดเป็น"
          -  สรุปรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          -  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต และการฝึกอบรมการป้องกัน
             ผลประโยชน์ทับซ้อน
          -  ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส
          -  VDO ประชาสัมพันธ์องค์กรคุณธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
          -  สรุปรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
          -  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
          -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการ
             ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2563
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
             มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2562
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          -  รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน
             ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          -  รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน
             ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562