กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ (ITA)
 ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้าง
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          -  แผนยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560 - 2564)
          -  แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ตุลาคม 2559 ถึง พ.ศ. 2579)
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A
          -  Webboard
  O9 Social Network
          -  Facebook
          -  DIW's Twitter
 แผนดำเนินงาน
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฎิบัติงาน
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริต

 การให้บริการ
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          -  คู่มือประชาชน
          -  ขั้นตอนการดำเนินการของกรม
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service
          -  ระบบ นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์บริการสารพันทันใจ
          -  บริการอิเล็กทรอนิกส์
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
          -  ประกาศเชิญชวน
          -  ประกาศผู้ชนะ
          -  ประกาศราคากลาง และ Tor
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          -  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
             และป้องกันการทุจริตในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          -  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร อก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          -  รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
             ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          -  การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง
             การเลื่อน ฯลฯ
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          -  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
             การฝึกอบรม
          -  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          -  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          -  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
             ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
          -  รายงานสรุปผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตและความผูกพัน
             ของบุคคลากร กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          -  แผนและผลการดำเนินงานตามแผนเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             ประจำปี พ. ศ. 2561-2562
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29 แนวปฎิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
          -  สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
             อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
             (รอบ 8 เดือน)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังคงวามคิดเห็น
          -  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ
          -  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          -  ข่าวสารและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
             ภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          -  โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพ
             เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
             เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
          -  กิจกรรมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
             ชุมชนอย่างยั่งยืน
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          -  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต
          -  สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          -  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต
             ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
          -  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
             และป้องกันการทุจริตในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ
             หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
          -  สื่อเผยแพร่ "แก้ทุจริตต้องคิดเป็น"
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          -  สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
          -  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
          -  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          -  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
          -  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 3-5 (รอบ 9 เดือน 1 ตุลาคม 2561 - 30
             มิถุนายน 2562)
          -  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
             หน้า 3-4 (รอบ 9 เดือน 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          -  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2561
          -  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2561
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
          -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
          -  ขั้นตอนและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
             ที่อยู่ในข่ายต้องดำเนินการตาม ม.67 ว.2 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
             พ.ศ. 2550
          -  เกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
          -  ประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน
             หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติ
             มิชอบ และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือ
             ประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ
  O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน
             หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติ
             มิชอบ และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
          -  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือ
             ประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ
          -  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
          -  สื่อเผยแพร่ "แก้ทุจริตต้องคิดเป็น"
  O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
          -  ประกาศ กรอ. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
          -  ประกาศ กรอ. เรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่