ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน
แบบ ร.ง. 3/1 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ร.ง.5)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การดำเนินการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป
ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
ใบแจ้งขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน
คำขอทั่วไป (สำหรับรับฟังความคิดเห็น)
รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงาน กทม.)
รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
แบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02)