“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

button
button แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน
button แบบ ร.ง. 3/1 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
button แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
button แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ร.ง.5)
button แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
button แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
button การดำเนินการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
button ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ
button อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
button หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
button คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป
button ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
button ใบแจ้งขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน
button คำขอทั่วไป (สำหรับรับฟังความคิดเห็น)
button รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงาน กทม.)
button รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
button แบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
button แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02)