!!!โปรดอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาแอบอ้างใดๆ ว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม!!!**** ขอเชิญโรงงานที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ 3Rs-Diw ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ Facebook fanpage : 3Rs-Diw2563**** กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

คำถามที่พบบ่อย FAQ

ถาม-ตอบ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

คำถาม     ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษลืมรหัสผ่านการเข้าระบบการขึ้นทะเบียนบุคลากรฯ จะทำอย่างไร ?

ตอบ     กรณีลืมรหัสผ่านผู้ควบคุมฯ สามารถปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ระบบการขึ้นทะเบียนและแจ้งการมี บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. ไปที่เว็บไซต์ระบบการขึ้นทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ URL เว็บไซต์ http://nsers.diw.go.th/DIW/Default.aspx
2. คลิกปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"
3. กรอก Email (ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ) และ Password (ใหม่) ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม "ขอรหัสผ่านใหม่"
4. ระบบจะส่งข้อความเข้า Email เพื่อแจ้ง Username และ Password ใหม่ จากนั้นให้ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษเข้าไปที่ Email เพื่อยืนยันการเริ่มใช้รหัสผ่านใหม่โดยคลิกที่ลิงค์เพื่อ เข้าสู่ระบบ
5. หากท่านลืม Email ที่บันทึกไว้ในระบบขึ้นทะเบียนฯ ให้ทําการติดต่อ กลุ่มกํากับบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน สํานักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3961

คำถาม     กรณีหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตัวจริงสูญหาย ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ     โรงงานส่งหนังสือขอคัดสำเนามาที่ กลุ่มกํากับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน สํานักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. หนังสือขอคัดสำเนาจากทางโรงงาน รายละเอียดในหนังสือประกอบด้วย ชื่อโรงงาน เลขทะเบียนโรงงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปีปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำถาม     การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานครั้งต่อ ๆ ไป แจ้งเมื่อไหร่ ?

ตอบ     การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานครั้งต่อ ๆ ไป ให้แจ้งภายใน 90 วัน ก่อนวันครบกําหนดทุก 3 ปี นับแต่วันที่ผู้รับแจ้งออกหนังสือรับแจ้ง

คำถาม     ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษแต่ละคน สามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษโรงงานได้จำนวนกี่โรงงาน และต้องต่อทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเมื่อใด ?

ตอบ     ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ 1 คน จะเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบําบัด มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ในโรงงานได้ไม่เกิน 5 โรงงาน และสามารถต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้ โดยผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

คำถาม     กรณีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุม หรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ โรงงานไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ     1. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้ง (กรอ.) ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น
2. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจัดหาบุคลากรใหม่/บริษัทที่ปรึกษา มาแทนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่มีบุคลากร โดยในระยะเวลาดังกล่าว
  • กรณีขาดผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ให้ถือเสมือนว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • กรณีขาดผู้ควบคุมมลพิษ ให้ถือเสมือนว่าผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา แล้วแต่กรณี
  • กรณีขาดผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ ให้ถือเสมือนว่าผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ แล้วแต่กรณี