กรมโรงงานอุตสาหกรรม เบอร์โทร ติดต่อ
Contact
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงาน กรอ.
กลุ่มงานระบบสารสนเทศ
 • ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 รว.2/1 รว.3 รว.3/1)

 • Tel. 097 036 2749
  E-mail : w-support@diw.mail.go.th
  Line : line

 • ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)

 • Tel. 0 2202 4164
 • ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (OPMS)

 • Tel. 0 2202 4001
 • ระบบรับแจ้ง วอ./อก.6 วอ./อก.7

 • Tel. 0 2202 4225-6
  ศูนย์สารพันทันใจ 1. การให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตวัตถุอันตราย
 • การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
 • การขึ้นทะเบียนและต่ออายุวัตถุอันตราย
 • การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
 • การสมัครสมาชิก วอ./อก.6 และ วอ./อก.7
 • ยื่น PEN
 • ยื่นหนังสือมอบอำนาจ (แบบรายปี)
 • ยื่นหนังสือหารือชนิดที่ 1

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 1-5
  Tel. 0 2202 4227

 • การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ การขึ้นทะเบียนและต่ออายุวัตถุอันตราย
 • การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
 • การสมัครสมาชิก วอ.- อก.6 และ วอ.- อก.7 ยื่น PEN ยื่นหนังสือมอบอำนาจ (แบบรายปี)
 • ยื่นหนังสือหารือชนิดที่ 1

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 6-7
  Tel. 0 2202 4227

 • ยื่นเรื่องทั่วไป ยื่นหารือเคมีภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนแท็งก์ การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก วอ-อก.6 และ วอ-อก.7
 • การนำเข้าเศษพลาสติก คลอโรฟอร์ม คาเฟอีน การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ (บฉ.1) และการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ (บฉ.2)

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 8
  Tel. 0 2202 4227

 • รับใบอนุญาตวัตถุอันตราย (ขึ้นทะเบียน - เรื่องแก้ไข - เศษพลาสติก)
 • ศูนย์สารพันทันใจ 2. การให้บริการเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
 • ขออนุญาตขึ้นทะเบียน
 • ขออนุญาตขึ้นทะเบียน/นำเข้า/ส่งออกของเสียเคมีวัตถุ (Used/Waste)
 • ขออนุญาตนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว
 • การสมัครสมาชิก วอ./อก.6
 • ขออนุญาตตามอนุสัญญาบาเซล
 • รับใบอนุญาต (วอ.3/วอ.5/วอ.7/วอ.9/อนุสัญญาบาเซล/วอ./อก.6)

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 9
  Tel. 0 2202 4127

 • ขออนุญาตขึ้นทะเบียน ขออนุญาตนำเข้า ส่งออกของเสียเคมีวัตถุ (Used/Waste) ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) ขออนุญาตนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว การสมัครสมาชิก วอ.-อก.6 การขออนุญาตตามอนุสัญญาบาเซล รับใบอนุญาตฯ

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 10-13
  Tel. 0 2202 4242

 • แจ้งขอขยายเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน (สก.1) และขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
 • รับใบอนุญาต แจ้งรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3, สก.4, สก.5) รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.6) บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบําบัดหรือกําจัด (สก.7)
 • บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม
 • วัตถุดิบทดแทน (สก.8) บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม วัตถุดิบทดแทน (สก.9)
 • เลขประจำตัว 13 หลัก ใบกำกับขนส่งของเสียอันตราย (Manifest)การแต่งตั้งตัวแทน แผนฉุกเฉิน
 • ศูนย์สารพันทันใจ 3. งานบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • ยื่นรับฟังความคิดเห็นฯ การประกอบกิจการโรงงานและขยายโรงงาน
 • ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ขออนุญาตขยายโรงงาน โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • แจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
 • แจ้งประกอบกิจการในส่วนขยายโรงงาน
 • เปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาต เปลี่ยนที่ตั้ง
 • เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องจักรไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน
 • ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว แจ้งเปิดหลังหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 • ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 14-17
  Tel. 0 2202 4041, 3954
  ศูนย์สารพันทันใจ 4. บริการด้านความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียนต่ออายุผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
 • วิศวกรตรวจทดสอบ
 • ขึ้นทะเบียนต่ออายุทะเบียน ผู้ควบคุม ส่ง บรรจุก๊าซ
 • ขึ้นทะเบียนต่ออายุวิศวกรควบคุมและอำนวย สร้าง ซ่อม
 • รับเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ หม้อต้ม ภาชนะรับแรงดัน
 • รับเอกสารหม้อต้มของเหลวสื่อนำความร้อน
 • รับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี
 • รับแบบรายงานประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • รการยกเลิกการใช้หม้อน้ำ

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 18-19
  Tel. 0 2202 4211
  ศูนย์สารพันทันใจ 5. บริการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การแจ้งและรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
 • ยกเลิกเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 20
  Tel. 0 2202 3964
  ศูนย์สารพันทันใจ 6. จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • จดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
 • ประเมินราคาเครื่องจักร แบ่งแยกรายการเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเครื่องจักร
 • ไถ่ถอนจำนอง ขายฝากเครื่องจักร
 • จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • จดทะเบียนโอนสิทธิ์รับจำนองเครื่องจักร
 • ขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร ขอรับใบแทน จดทะเบียนยกเลิก

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 21-22
  Tel. 0 2202 3968


  ศูนย์สารพันทันใจ 7. บริการด้านการเงิน
 • รับชำระเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 23
  Tel. 0 2202 3974