โปรแกรมระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกลผ่านระบบ Internet (โปรแกรมใหม่)

ระบบนี้จะต้องทำการติดตั้ง เครือข่าย VPN เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารก่อน แล้วจึงติดตั้ง โปรแกรมลูกข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่อไป

  - คู่มือติดตั้งระบบเครือข่าย VPN (vpn port 1194)

  - โปรแกรมระบบเครือข่าย VPN ...[for Windows XP]  ...[for Windows7]

  - คู่มือการติดตั้งโปรแกรมลูกข่าย

  - โปรแกรมลูกข่าย (OPMSClient) ...[setup Program]  ...[update ocl.exe v1.0.1]


ในการเชื่อมต่อ สิ่งที่ควรต้องตรวจสอบ มีดังนี้
1. โปรแกรม OpenVPN connect สำเร็จหรือไม่ และได้ IP หมายเลข 128.2.0.x
   (IP ที่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเดิม อาจเปลี่ยนเมื่อมีการ connect ใหม่)
2. สามารถติดต่อกับเครือข่ายของกรมโรงงานฯได้ ทดสอบโดย PING 128.2.0.1
3. ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมที่ Block การเชื่อมต่อ เช่น Antivirus หรือ Firewall ไหม
   โดยจะต้อง config ให้โปรแกรมดังกล่าว ยอมให้ OPMSClient ติดต่อสื่อสาร
   กับเครือข่ายภายนอกได้ หรืออาจต้องปิดการทำงานของโปรแกรมดังกล่าว
4. โปรแกรม OPMSClient ได้ update version แล้วหรือยัง [update ocl.exe v1.0.1]
5. ในการ config OPMSClient กรุณาตรวจสอบ User กับ Key ให้ตรงกับเอกสาร
6. เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำการ set config
   ค่าช่วงการวัดและค่าเตือนต่างๆ โปรแกรมจึงจะเริ่มทำงาน
7. ควรทำการ backup ค่า config ของโปรแกรม (ไฟล์นามสกุล .ini และ .con)
    ใน folder "C:\Program Files\INTCOM\OPMSCLIENT" เก็บไว้
    หากต้องลงโปรแกรมใหม่ จะได้สามารถทำงานต่อได้ทันที
8. Status ของโปรแกรม OPMSClient ควรเป็น "OK" สีเขียว และ Last Connect
    ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง จากเวลาปัจจุบัน

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเชื่อมโยงระบบ สามารถ download โปรแกรม TeamViewer (โปรแกรมสำหรับการเข้าถึงและสนับสนุนระยะไกล) ไปติดตั้งได้ โดยคลิกที่นี่