โปรแกรมระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกลผ่านระบบ Modem (โทรศัพท์)

ระบบนี้เป็นระบบดั้งเดิม ซึ่งโปรแกรมลูกข่าย จะอาศัยระบบของ Windows ในการสร้างเครือข่าย (Dial-up Network) ส่งข้อมูลผ่านโมเด็มและโทรศัพท์ ซึ่งอาจใช้ได้กับ Modem บางรุ่น ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วน

  - คู่มือการใช้งาน

  - Download โปรแกรม V1.52C

  - Download โปรแกรม V1.53C

  - การแก้ปัญหา Modem Dial ตลอดเวลา
 

ประกาศ สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม Version เดิม แล้วขึ้นข้อความ
"Update Version Now... " ให้ทำการแก้ไขโดย download ไฟล์
"CCSEmulator.exe" V1.53C 04/01/2011 ลงไปแทนที่
ไฟล์เดิม ใน folder C:\Program Files\CCS\CCSEmulator\