ยินดีต้อนรับ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 2559

เรียนผู้ประกอบกิจการโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแจ้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานตามแบบ รว. 1 – 3 ดังนี้
 1. ปี 2558 การรายงานรอบที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และรอบที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
  ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550  
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
   กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553
 2. ปี 2559 ตั้งแต่รอบที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) เป็นต้นไป ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558  
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559
 
หมายเหตุ   สำหรับการรายงานตามแบบ รว.3/1 ให้ดำเนินการตามกฎหมายฉบับเดิม ดังนี้
  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและ ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานระบายสารมลพิษ)