pinขั้นตอนดำเนินการโรงงานอุตสาหกรรม
         ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 3
         ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโรงงาน

pinขั้นตอนดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม
         ขั้นตอนการนำของเสียมาจัดการในประเทศ
         ขั้นตอนการส่งออกของเสียไปจัดการยังต่างประเทศ
         ขั้นตอนการขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานผ่านระบบ

pinขั้นตอนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร
         ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องจักร

pinขั้นตอนดำเนินการวัตถุอันตราย
         ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
         ขั้นตอนการแสดงการปฏิบัติงาน การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
         ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
         ขั้นตอนการขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
         ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
         ขั้นตอนการสมัครสมาชิกตามแบบ วอ./อก. 6.1
         ขั้นตอนการแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก. 6