แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563**
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
pin สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
pin สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 144/2563 แก้ไขสัญญาวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
pin สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 111/2562 แก้ไขสัญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2562
pin สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 6) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 23 เมษายน 2562
pin สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 5) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
pin สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 4) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563
pin สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 3) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 20 ธันวาคม 2562
pin สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 2) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
pin สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562