การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ สโมสรทหารบก ห้อง มัฆวานรังสรรค์ โซนเอบี ชั้น 3

หน้าหลัก

 

1. รายละเอียด

2. กำหนดการ

3. ลงทะเบียน

4. รายชื่อผู้ลงทะเบียน


 
กรณีที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้ หรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามได้ที่
นายปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์ และ นางสาวสุธาสินี สิทธิจินดา
กองควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4149